Follow Ups Post Followup In Real Life Updates
Re: oenvmf Moncler Jassen Dames ith1
 Author: hsk5cELKxC December 21, 2015 at 07:49:59 
in reply to: Re: oenvmf Moncler Jassen Dames ith1 posted by QPeHWQ7QWkX on October 11, 2015 at 23:26:27
    ဟ တ တယ အမ မၿင မ ရ ...ဓ လ ထ စ တ ရ ႕ လ မ မ မ က မ လ န လ တယ အ မ မ လည လ လ ဆယ တ အ ဒ WHY တ ပ ဆ ည နတ ပ ပ :) မ ဘန ႔ သ သမ ၾက က မ တတ ဆ မ တ က လ က ရ က ဖ ႔ မ ဘက ပ ၿပ ႀက စ ရမ ပ ပ အမ ရ႕... C'est la vie ပ ပ ... န န ၵ ...ဆ တ င အတ က က ဇ ပ ပ ဗ န က တခ ဂ န ဗ ရ က တ အခ အခ န ရရင Lausanne ဖက က ပ လ လည လ ဂ န ဗ ထက ပ လ တယ :)မခင ဥ မ ... က ဇ တင ပ တယ အမ ရ.. မ င မ ...က န တ ႔လည အမ နည တ နထ င ဖ ႔ သင ၾက သင ၾက ဖ ႔ နထ င ပ ပ စ လ ဖ ယ က င လ တ ဆ တ င လ အတ က က ဇ ပ ပ ဗ ဟ တ တယ က ဖ အ င ရ ...တခ တခ အမ နည တ ဝင ဆ ခ င ပမယ ဘ မ လ ႔ မ ရမ န တ င မသ တ အ ဖစ က အ တ ဆ တယ လ ႔ ပ ရမ ပ :) Stupid question ဆ တ မ႐ ဘ မ႐ င တ မ န သမ မ သ မ လ ႔ ဖ င ပ တ ဆရ မ န ႔ တ ႔ရင သ ပ မရ တ က င သ တ အတ က လည အဆင ပပ တယ    
 Follow Ups
 
 Post Followup
Name:   
E-Mail:   
Subject:   

   
Served by ruboard 1.2.2; Copyright © 1998 by Andrew Maltsev.